Projekty i programy

Erasmus+

 Uczestniczymy w projekcie unijnym pt. “Senses, Thinking and Education on Action for Mankind” w ramach ERASMUS+.

Wirtualnie i nie tylko współpracujemy ze szkołami podstawowymi z Alanyi w Turcji, Turku w Finlandii, Sencur w Słowenii oraz Braila w Rumunii.

Dzielimy się naszymi dobrymi praktykami, dziedzictwem kulturowym i historycznym oraz przede wszystkim pomysłami jak zdrowo żyć i się odżywiać. Pierwsze spotkanie nauczycieli z tych szkół odbyło się w marcu 2019 w Turcji.

Praca w projekcie trwać będzie w okresie 2018-2020.

Aktywna edukacja

Głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów. Oprócz narzędzi TIK nauczyciele będą wprowadzać także elementy oceniania kształtującego w procesie edukacyjnym. Program Aktywna edukacja jest prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.

Mały Mistrz

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza

Szkoła Odkrywców Talentów

 

Szkoła Odkrywców TalentówZasady przyznania szkole tytułu:

 1.  Tytuł jest wyróżnieniem dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.
 2.  Tytuł może być przyznany szkołom, w których systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzi co najmniej trzech nauczycieli i mają konkretne osiągnięcia/dokonania w tym obszarze działalności pedagogicznej.
 3. Praca nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień, np. przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, społecznych i obywatelskich.
 4. Wymagany jest opis co najmniej trzech rodzajów zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, prowadzonych w szkole przez różnych nauczycieli.

Nasza szkoła otrzymała ten tytuł w roku szkolnym 2010/2011

             Mapa Szkół Odkrywców Talentów

 

Szkoła Odkrywców TalentówSzkoła Odkrywców TalentówSzkoła Odkrywców TalentówSzkoła Odkrywców TalentówSzkoła Odkrywców TalentówSzkoła Odkrywców TalentówSzkoła Odkrywców TalentówSzkoła Odkrywców Talentów

 

Szkoła bez przemocy

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Szkolne koordynatorki programu społecznego - Katarzyna Pytko oraz Nastazja Nietresta

Opracowaliśmy Szkolny Kontrakt Rodziców i Nauczycieli. Praca nad nim przebiegała w następujących etapach:

I. Na spotkaniu szkolnych koordynatorek kampanii i Rady Rodziców dostrzeżono potrzebę stworzenia takiego kontraktu i ustalono, jakie działania należy w tym kierunku podjąć.

II. W czasie klasowych zebrań rodzicielskich zostały zebrane propozycje postaw i zachowań rodziców, które mają wspierać nauczycieli w przeciwdziałaniu agresji i przemocy wśród uczniów naszej szkoły.

III. Na kolejnym spotkaniu koordynatorek kampanii i Rady Rodziców powstał Szkolny Kontrakt Rodziców i Nauczycieli, w którym wykorzystano pomysły z zebrań rodzicielskich.

IV. Ostatnim etapem pracy były spotkania wychowawców z rodzicami, na których zapoznano wszystkich z wypracowanym kontraktem.

Szkolny Kodeks Rodziców

 • Interesujemy się sposobami spędzania wolnego czasu przez dzieci.
 • Nie zostawiamy dzieci z ich problemami.
 • Reagujemy na przejawy agresji wśród dzieci.
 • Rozmawiamy z dziećmi na każdy temat.
 • Jesteśmy konsekwentni w działaniu.
 • Stosujemy system kar i nagród.
 • Obowiązkowo kontaktujemy się ze szkołą.
 • Dochowujemy tajemnicy zebrań.

Samorząd Szkolny wypracował wskaźniki, którymi kieruje się społeczność uczniowska wybierając dzieci do tytułu „Jestem Super”:

Od 2006 r. każdy uczeń może zdobyć ten tytuł, jeżeli:

1. Nie ma uwag negatywnych.

2. Potrafi rozwiązywać konflikty (pozytywne uwagi).

3. Akceptuje inne osoby (nie wyśmiewa się, nie zaczepia, nie kłóci się, nie uczestniczy w bójkach).

4. Bezinteresownie pomaga słabszym, młodszym.

5.  Potrafi przyznać się do popełnionego czynu.

6. Zna i często stosuje „czarodziejskie” słowa.

Równolegle z pracami nad wskaźnikami, wśród uczniów klas I-III przeprowadzony został konkurs plastyczny na projekt znaczka „Jestem Super”, który otrzymują na Apelu Sukcesów wybrani z poszczególnych klas uczniowie. Konkurs ten wygrała Michalina Świderska z klasy III e.

 

Szkoła bez przemocy

Kodeks szkoły bez przemocy - film programowy.

Radosna Szkoła

Radosna SzkołaProgram "Radosna Szkoła" został opracowany w odpowiedzi na Nowa Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku. M.in. z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie, ma za zadanie:

 

 

 • ułatwić 6-latkom rozpoczęcie nauki w szkołach poprzez dostosowanie warunków nauki do wieku rozwojowego dzieci
 • stworzyć takie warunki do wyposażenia szkół, aby były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku   szkolnym

W naszej szkole w ramach tego programu mamy swietnie wyposażone sale lekcyjne oraz salkę zabaw ruchowych, powstał także plac zabaw dla dzieci, bezpieczny, ogrodzony, na terenie zielonym - przeznaczony do zabaw pod opieką nauczyciela w czasie godzin pracy szkoły.

  

  

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień

Uczniowie klas 6 objęci są corocznie programem profilaktycznym Trzeci Elementarz czyli 7 kroków. W sesjach jesiennej i wiosennej uczniowie zapoznawani są z zagrożeniami otaczającego ich świata, uczą się zachowań asertywnych i sposobów przeciwstawiania się agresji ze strony rówieśników. Program ma na celu zapobieganie uzależnieniom wszelkiego typu oraz wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Zajęcia odbywają się głównie na godzinach wychowawczych metodą warsztatową, a uczniowie otrzymują ulotki informacyjne oraz inne dodatkowe materiały.

Program realizowany jest pod patronatem  organizacji PARPA

Czytająca szkoła

 

Czytająca szkoła

Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Od kilku lat włączamy się do akcji głośnego czytania wybranej literatury. Każdy rok szkolny poświęcony jest realizacji innego pomysłu. Najpierw było to codzienne czytanie wybranych książek na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej w każdej klasie. W następnym roku dzieci zapisane do świetlicy szkolnej uczestniczyły w zajęciach głośnego czytania w bibliotece szkolnej, a głośne czytanie połączono z wykonywaniem tematycznej pracy plastycznej. W tym roku szkolnym głośne czytanie realizowane jest w świetlicy szkolnej, w bibliotece w ramach Koła Przyjaciół Biblioteki oraz na innych zajęciach pozalekcyjnych w szkole.

e-Twinning

Program eTwinning - Europejska współpraca szkół

eTwinning- to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

 

Owoce w szkole

Owoce w szkoleDla uczniów z klas I-III przeznaczony jest program "Owoce w szkole". Dzieci otrzymują porcje owoców, warzyw oraz soki według ustalonego harmonogramu, odbywają się też zajęcia na temat zdrowego odżywiania oraz konkursy plastyczne, np."śniadanie mistrzów". W ramach tego programu organizowane są co roku akcje "Śniadanie daje moc", mające na celu uświadomienie uczniom i rodzicom znaczenia spożywania pierwszego w domu i drugiego w szkole śniadania, bogatego w owoce i warzywa.

 

Owoce w szkole

Mleko w szkole

Mleko w szkole    Mleko w szkole Powołana w 2000 roku Fundacja „Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia” popularyzuje picie świeżego mleka wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dzięki aktywnej współpracy ze Spółdzielniami i Zakładami Mleczarskimi oraz wieloma Partnerami – dostawcami mleka szkolnego w całym kraju chce dotrzeć do jak największej liczby dzieci i każdemu z nich zapewnić codzienny dostęp do kartonika świeżego mleka. Działania Fundacji mają na celu promowanie spożycia świeżego mleka i artykułów nabiałowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dlatego właśnie członkowie Fundacji starają się zainteresować programem „MLEKO W SZKOLE” jak największą rzeszę zwolenników tej idei, w tym również władze centralne, samorządy lokalne oraz władze oświatowe, gdyż doświadczenia pokazują jak ważne jest ich zaangażowanie w realizację programu.